ComCERT SA – poza standardowymi usługami monitorowania możliwych zagrożeń, wykrywania realnych zagrożeń oraz wsparcia w ich usuwaniu – oferuje zaawansowane usługi, będące wsparciem dla zespołów bezpieczeństwa w dużych i średnich przedsiębiorstwach. Do takich usług należą:

  1. wzbogacanie kompetencji zespołów bezpieczeństwa o zdolność reagowania na zagrożenia. Często zdarza się, że zespół bezpieczeństwa IT koncentruje się jedynie na działaniach proaktywnych, polegających na budowie systemów „uniemożliwiających” atak, jednak incydenty zdarzają się w większości nawet najlepiej zabezpieczonych przedsiębiorstw i zespół bezpieczeństwa, który nie posiada pełnych kompetencji z zakresu reagowania na incydenty, w tym procedur, narzędzi technicznych, kontaktów, oraz linii wsparcia, w sytuacji zaistniałego zagrożenia ma mocno utrudnione zadanie zapewnienia bezpieczeństwa pracodawcy. ComCERT oferuje uzupełnienie kompetencji zespołów bezpieczeństwa o umiejętność profesjonalnego i skutecznego reagowania na zagrożenia bezpieczeństwa w sieci oraz bezpośrednie wsparcie w przypadku zaistnienia sytuacji tego wymagających. Jednocześnie po zakończeniu podstawowej fazy wsparcia przy wzbogaceniu kompetencji zespołu bezpieczeństwa Klienta, otrzymuje on czasowe wsparcie w procesie reagowania na incydenty w postaci tzw. coachingu obsługi incydentów oraz tzw. trzeciej linii wsparcia.
  2. stworzenie materiałów edukacyjnych. Oferujemy stworzenie unikatowych, nowoczesnych materiałów edukacyjnych w postaci filmów uświadamiających odwołujących się do aspektów bezpieczeństwa organizacji Klienta. Filmy są tworzone na bazie zapotrzebowania Klienta wynikającego z obserwacji zachowań pracowników organizacji Klienta i najczęściej pojawiających się problemów w dziedzinie bezpieczeństwa sieciowego, np.: stosowanie niebezpiecznych haseł, otwieranie niebezpiecznych załączników. niebezpieczne zachowania w serwisach sieciowych (np.: społecznościowych), używanie urządzeń własnych i przenośnych (problematyka BYOD – Bring Your Own Device) itp. Szczegółowe scenariusze będą zatwierdzane przez Klienta. Tak stworzony materiał multimedialny mógłby stanowić doskonałe uzupełnienie prowadzonych szkoleń wewnętrznych dla pracowników organizacji Klienta lub stanowić integralny materiał odrębny. np.: umieszczony w serwisie intranetowym Klienta. Praktyka pokazuje, że tego typu materiał jest zdecydowanie bardziej skuteczny w promocji bezpiecznych praktyk postępowania z urządzeniami, systemami teleinformatycznymi i dokumentami, stanowiącymi istotny zasób i obiekt szczególnej ochrony. Orientacyjna długość filmu wynosi około 2 minut. Proponujemy stworzenie 5 odcinków. spójnych graficznie i uzupełniających się tematycznie.