Zapytanie ofertowe nr 14/2022

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym nr 14/2022 na realizację części prac B+R.

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pod nazwą „System wspomagania detekcji i obrazowania ataków APT”, złożonego do dofinansowania do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Krajowego CyberSecIdent, IV konkurs CyberSecIdent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość, zwracamy się z  Zapytaniem ofertowym nr 14/2022 na realizację części prac B+R w ww. projekcie.

Pełna treść zapytania ofertowego została zawarta w załączonym poniżej dokumencie: Zapytanie ofertowe nr 14/2022 w projekcie DAPT.

Oferty należy składać w formie pisemnej na Formularzu Ofertowym wraz z załącznikami – osobiście, listownie lub za pośrednictwem poczty kurierskiej na adres: ComCERT S.A., ul. Adama Branickiego 13, 02-972 Warszawa.

Termin składania ofert upływa w dniu 03.01.2023 r. o godz. 9.00. Za dzień złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do ComCERT S.A., ul. Adama Branickiego 13, 02-972 Warszawa.

Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami w imieniu ComCERT S.A. na podstawie zawartej pomiędzy ComCERT S.A. będącej członkiem Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A., a Asseco Poland S.A., umowy z dnia 01.02.2021 r. na realizację usług w zakresie doradztwa projektowego oraz usług finansowo-księgowych:

Grzegorz Warzocha – Dyrektor Biura Projektów Unijnych w Asseco Poland S.A.

e-mail: [email protected]

 

ComCERT S.A. nie odpowiada za treść i zawartość informacji o Zapytaniu ofertowym nr 14/2022 powielaną na stronach innych portali internetowych.

Wszelkie prawa autorskie do załączonych dokumentów oraz informacji w nich zawartych, w tym do elementów graficznych, niezastrzeżonych przez podmioty trzecie, stanowią wyłączną własność ComCERT S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Adama Branickiego 13, 02-972 Warszawa. Wykorzystywanie w jakikolwiek sposób, ujawnianie, rozpowszechnianie w całości lub w części, przekazywanie osobom trzecim, kopiowanie bez uprzedniej pisemnej zgody ComCERT S.A. jest zabronione.

Zapytanie_ofertowe_nr_14_2022

Zał._nr_I_do_Zapytania ofertowego_14_2022_Formularz_ofertowy

Zał._nr_II_do_Zapytania_ofertowego_14_2022_Specyfikacja_na _stanowisko_badawcze

Zał._nr_III_do_Zapytania_ofertowego_14_2022_Wzór umowy

W wyniku Zapytania ofertowego nr 14/2022 na realizację części prac B+R, do ComCERT S.A., na adres ul. Adama Branickiego 13, 02-972 Warszawa, w terminie do 03.01.2023 r. do godz. 9:00, wpłynęła oferta od Wykonawcy – Mateusza Partyki. W rezultacie przeprowadzonego postępowania ww. oferta uznana została przez Komisję Wyboru Dostawcy za konkurencyjną oraz przyjęta do realizacji.