Klauzula informacyjna

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (dalej RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO“) oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ComCERT S.A. informuje:
Administrator danych:
Administratorem Państwa danych osobowych jest ComCERT Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ul. Adama Branickiego 13, 02-972 Warszawa.
Dane kontaktowe:
Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować poprzez e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych:
Państwa dane osobowe w ComCERT S.A. w zależności od rodzaju kontaktu są przetwarzane na podstawie art. 6 lit. a, b, c i f rozporządzenia RODO. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, wykonania usług, dostarczenia informacji dot. produktów, usług, szkoleń, warsztatów i innych aktywności ComCERT S.A. Nasza strona WWW przechowuje zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Dzięki temu znamy publiczne adresy IP odwiedzającego ją. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:
 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do naszej strony nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika.
Pliki „cookies” na naszej stronie używamy w celu dostosowania zawartości naszej strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z niej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, oraz wykorzystujemy je do ulepszania ich struktury i zawartości.
Jakie dane osobowe możemy zbierać?
Dbamy o Państwa dane osobowe i zobowiązujemy się do zapewnienia ich poufności i ochrony. Gromadzone przez nas dane osobowe:
 • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu;
 • dane demograficzne, gdy są powiązane z danymi osobowymi umożliwiającymi identyfikację użytkownika;
 • dane dotyczące firmy, takie jak nazwa, wielkość i lokalizacja firmy oraz Państwa rola w firmie;
 • niepowtarzalne identyfikatory, takie jak identyfikatory urządzeń mobilnych lub identyfikatory plików cookie w przeglądarce;
 • adres IP i informacje, które mogą być określane na podstawie adresu IP, takie jak położenie geograficzne;
 • informacje o użytkowanym urządzeniu, takie jak przeglądarka internetowa, typ urządzenia, system operacyjny, obecność lub użytkowanie „aplikacji”, rozdzielczość ekranu i preferowany język;
 
Jak długo przechowujemy dane osobowe?
Dane osobowe są przechowywane przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Udostępnienie i powierzenie danych osobowych:
Administrator Danych Osobowych udostępnia (w tym powierza) dane osobowe innym podmiotom (odbiorcom danych) na podstawie:
 • obowiązujących przepisów prawa
 • decyzji biznesowych dotyczących outsourcingu wybranych części działalności.
W przypadku udostępnienia danych podmiotom, którym Administrator Danych Osobowych zleca wykonanie usług w swoim imieniu i na swoją rzecz, wymagane jest zawarcie umowy o powierzenie do przetwarzania w formie pisemnej. Decyzja o powierzeniu poprzedzona jest analizą wiarygodności i rzetelności podmiotu.
Prawa osoby, której dane dotyczą:
Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Przysługuje Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Przekazywanie danych osobowych poza EOG:
Państwa dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane – na podstawie standardowych klauzul ochrony danych – do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST).
Profilowanie:
Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.