Władze Spółki

Zarząd

Krzysztof Dyki

Specjalista z zakresu informatyki śledczej, bezpieczeństwa oprogramowania oraz inżynierii wstecznej. Posiada uprawnienia biegłego sądowego w zakresie cyberbezpieczeństwa, zagadnień IT klasy przedsiębiorstwa, praw autorskich i inżynierii wstecznej. Samodzielnie realizował zagraniczne projekty komercyjne związane z dekompilacją i inżynierią wsteczną oprogramowania oraz baz danych. Autor analiz oraz testów zabezpieczeń sprzętowych i programowych zlecanych przez ich producentów. Autor publikacji i szkoleń z zakresu bezpieczeństwa oprogramowania, cyberbezpieczeństwa i problematyki licencyjnej oprogramowania.

Przed objęciem funkcji Prezesa ComCERT S.A. był między innymi autorem oprogramowania dla organów państwowych objętego najwyższą klauzulą ochrony informacji niejawnych. Współpracował z urzędami administracji rządowej, organami rządowej administracji zespolonej oraz jednostkami sektora finansów publicznych, w tym państwowymi instytucjami publicznoprawnymi.

W latach 2016-2017 współtwórca i Członek Zarządu spółki Aplikacje Krytyczne należącej do Ministerstwa Finansów, tworzącej analityczne systemy informatyczne wspomagające Administrację Podatkową i inne organy państwa w działalności karno-skarbowej. W latach 2017-2019 Wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do spraw informatyzacji, odpowiedzialny za realizację i wdrożenie projektów e-Składka, e-Akta oraz e-ZLA.

Pełnił funkcję Członka Rady do Spraw Cyfryzacji powołanej przez Ministra Cyfryzacji, Członka Rady Naukowej NASK oraz Doradcy Komitetu Sterującego projektu e-Dowód – będąc powołanym łącznie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Cyfryzacji oraz Ministra Zdrowia.

Mirosław Maj

Założyciel i Prezes Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń oraz Wiceprezes spółki ComCERT SA. W latach 2017-2018 był doradcą Ministra Obrony Narodowej. Jest członkiem V kadencji Rady do spraw Cyfryzacji. Wcześniej związany z NASK, gdzie kierował zespołem CERT Polska. Był członkiem stałego zespołu ds. cyberbezpieczeństwa RP powołanego przez Szefa BBN, brał udział w tworzeniu ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Prowadzi wykłady z bezpieczeństwa teleinformatycznego na PW, UJ, PwB, PJWSTK i SGH. W ramach Fundacji uczestniczy w wielu projektach propagujących wiedzę na temat cyberbezpieczeństwa. Jest pomysłodawcą i inicjatorem powołania Polskiej Obywatelskiej Cyberobrony jako ochotniczej organizacji wspierającej system cyberbezpieczeństwa RP. Jest współzałożycielem międzynarodowej fundacji – Open CSIRT Foundation, rozwijającej modele dojrzałości działań zespołów reagujących na incydenty.

Od 2012 r. koordynuje pierwsze w Polsce ćwiczenia z ochrony w cyberprzestrzeni – Cyber-EXE™ Polska, realizowane w najważniejszych sektorach gospodarki. Uczestniczył w budowaniu nowych CERT-ów w Polsce i zagranicą. Koordynował NATO-owski projekt CLOSER, dzięki któremu powstały CERT-y w Gruzji, Mołdawii, Armenii i Azerbejdżanie. Współorganizuje współpracę CERT-ów europejskich w ramach inicjatywy Trusted Introducer i GEANT TF-CSIRT oraz przeprowadza procesy akredytacji i certyfikacji tych zespołów. Blisko współpracuje z europejską agencją ENISA, będąc członkiem tematycznych grup roboczych i współautorem wielu opracowań wydawanych przez Agencję.

Od kilkunastu lat jest prelegentem na krajowych i zagranicznych konferencjach poświęconych cyberbezpieczeństwu. Jest pomysłodawcą i organizatorem cyklu konferencji Security Case Study. Jest też pomysłodawcą i współautorem pierwszego polskiego podcastu o cyberbezpieczeństwie – „Cyber, Cyber”

Piotr Lipiec

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej (specjalizacja Finanse i Bankowość na Wydziale Zarządzania i Marketingu). Od początku drogi zawodowej (rok 2007) związany z kontrolingiem finansowym w Asseco Poland SA (od roku 2016 jako Zastępca Dyrektora Działu Kontrolingu). W ComCERT SA od roku 2021.

Rada Nadzorcza

Izabela Albrycht

Jest politologiem, absolwentką Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2016 r. jest członkiem Rady do Spraw Cyfryzacji, która aktualnie usytuowana jest przy KPRM latach, w kadencji przypadającej na lata 2016 – 2018 była jej przewodniczącą. W lipcu 2020 r. została członkiem Grupy Doradczej NATO ds. nowych technologii. W 2020 r. została wybrana do Zarządu DIGITAL EUROPE, gdzie jest wspólną reprezentantką Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), Związku Cyfrowa Polska (ZIPSEE Digital Poland) oraz Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEIT).
Od 2021 r. jest przewodniczącą Komitetu Programowego Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC, a od 2014r. przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego– CYBERSEC. Była prezesem Instytutu Kościuszki od 2010 r. do czerwca 2021 r. Jest współautorką raportów, publikacji i analiz koncentrujących się na zagadnieniach związanych z politykami unijnymi, stosunkami międzynarodowymi, cyberbezpieczeństwem i cyfrowymi technologiami.

Jest współzałożycielką Women4Cyber, inicjatywy zainaugurowanej przez European Cyber Security Organisation (ECSO) w Brukseli. W 2017 r. znalazła się na prestiżowej liście New Europe 100 Challengers opracowanej przez Financial Times Res Publica, Google i International Visegrad Fund. W 2019 r. została wyróżniona jako jedna z 50 najbardziej wpływowych kobiet zajmujących się cyberbezpieczeństwem w Europie (Europe’s 50 Most Influencial Women in Cybersecurity ranked by SC Media UK). W latach 2019 – 2020 wchodziła w skład Global Future Council on Cybersecurity w ramach World Economic Forum w Genewie.

Ukończyła kurs dla Członków Rad Nadzorczych i Zarządów, Certyfikowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa oraz w profesjonalnym szkoleniu „Procesy decyzyjne i legislacyjne w UE” i „Traktat Lizboński” w Parlamencie Europejskim. Jest alumnem prestiżowego the International Visitor Leadership Program (IVLP) Departamentu Stanu USA. Jest także absolwentką studiów podyplomowych Public Relations w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera.

Aktualnie pełni również funkcję zastępcy redaktora naczelnego Europen Cybersecurity Journal.
Od 01 stycznia 2017 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland.

Andrzej Dopierała

Prezes Zarządu Asseco Data Systems SA, Wiceprezes Zarządu Asseco Poland SA.
Z wykształcenia jest inżynierem elektrykiem. Po studiach pracował w USA i Kanadzie. Po powrocie do Polski, w latach 1994 – 2006 pracował w Hewlett-Packard Polska, gdzie przez ostatnie osiem lat pełnił funkcję prezesa zarządu. Następnie został Prezesem Zarządu Oracle Polska, jednocześnie będąc zaangażowanym w strukturach regionalnych korporacji.

We wrześniu 2013 r. został Wiceprezesem Asseco Poland S.A. odpowiedzialnym m.in. za spółkę holdingową Asseco Systems S.A., która w styczniu 2016 r. rozpoczęła działalność operacyjną jako Asseco Data Systems S.A., łącząc 6 spółek z Grupy Asseco. Andrzej Dopierała pełni funkcję prezesa zarządu tej jednej z największych firm IT w Polsce. Pod jego bezpośrednim nadzorem pozostaje biznes podpisu elektronicznego i cyfrowych usług zaufania. Jednocześnie w Asseco Poland pełni funkcję wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego m.in. za sektor obronności i rozwiązania cyberbezpieczeństwa. W czerwcu 2019 r, gdy Asseco kupiło spółkę ComCERT SA pełnił funkcję prezesa zarządu tej firmy, specjalizującej się w rozwiązaniach i usługach związanych z cyberbezpieczeństwem. Od kwietnia 2021 r. jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej tej Spółki.

Jarosław Adamski