COMCERT BUDUJE SOC (Security Operations Centre)

ComCERT wprowadza nowy produkt do swojego porfolio. Są to usługi związane z budową Security Operations Centre w dużych podmiotach: bankach, podmiotach dysponujących infrastrukturą krytyczną i centralnej administracji państwa. Na usługi te składają się m.in. budowa koncepcji SOC, audyty stopnia wdrożenia SOC i stopnia dojrzałości SOC, wsparcie przy budowie SOC. ComCERT dostarcza również dane typu Threat Intelligence do komórek SOC oraz prowadzić ćwiczenia do zespołów SOC w celu weryfikacji i podnoszenia kompetencji ich pracowników.