Zespół ComCERT członkiem Abuse-Forum

We wrześniu zespół ComCERT został przyjęty w poczet Abuse-Forum, organizacji zrzeszającej podmioty, które w wymianie informacji na temat bezpieczeństwa teleinformatycznego widzą realny przyczynek do wzrostu tego bezpieczeństwa. Abuse-Forum to nieformalna organizacja zrzeszająca przedstawicieli różnych podmiotów działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa teleinformatycznego w Polsce, m.in. operatorów telekomunikacyjnych, internetowych dostawców treści, banków i CERT-ów. Kwartalne spotkania oraz lista dyskusyjna służą poprawie komunikacji i zacieśnieniu znajomości, dzięki czemu możemy być jeszcze skuteczniejsi w prewencji i reagowaniu na pojawiające się w sieci zagrożenia.