ComCERT stworzył koncepcję SOC w Banku

ComCERT zakończył realizację koncepcji SOC w dużym polskim banku. W ramach usługi ComCERT zrealizował następujące prace:
  1. Analiza stanu bieżącego (audyt zgodnie z metodyką SUOPT)
  2. Określenie optymalnego stanu docelowego (zgodnie z metodyką ComCERT)
  3. Określenie stopnia dojrzałości i analiza luki
  4. Określenie planu działań i prac wdrożeniowych, w tym harmonogram wdrożenia SOC w Banku
  5. Określenie szacowanych kosztów wdrożenia, w tym uwzględnienie niezbędnej infrastruktury, zasobów ludzkich, model organizacyjny, kompetencji pracowników.
  6. Określenia sposobu i kosztów funkcjonowania SOC w przyszłości, w kilku kolejnych modelach w związku z rozwojem Banku.
Wynikiem pracy ComCERT było stworzenie trzech raportów: audytowego, doradczego i koncepcyjnego. W raportach tych ComCERT szczegółowo przedstawił kompleksowy obraz dochodzenia do docelowego, optymalnego dla Banku SOC-u, zarówno pod kątem organizacyjnym, procesowym, jak i finansowym oraz w zgodności z wymogami instytucji nadzorujących pracę Banku. Raporty zawierały wiele załączników określających szczegółowo koszty, zakresy obowiązków pracowników na poszczególnych stanowiskach itp.