Zapytanie ofertowe nr 7/2021

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym nr 7/2021 na realizację części prac B+R.

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pod nazwą „System wspomagania detekcji i obrazowania ataków APT”, złożonego do dofinansowania do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Krajowego CyberSecIdent, IV konkurs CyberSecIdent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość, zwracamy się z  Zapytaniem ofertowym nr 7/2021 na realizację części prac B+R w ww. projekcie.

Pełna treść zapytania ofertowego została zawarta w załączonym poniżej dokumencie: Zapytanie ofertowe nr 7/2021 w projekcie DAPT.

Oferty należy składać w formie pisemnej na Formularzu Ofertowym wraz z załącznikami – osobiście, listownie lub za pośrednictwem poczty kurierskiej na adres: ComCERT S.A., ul. Adama Branickiego 13, 02-972 Warszawa.

Termin składania ofert upływa w dniu 01.12.2021 r. o godz. 10.00. Za dzień złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do ComCERT S.A., ul. Adama Branickiego 13, 02-972 Warszawa.

Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami w imieniu ComCERT S.A. na podstawie zawartej pomiędzy ComCERT S.A. będącej członkiem Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A., a Asseco Poland S.A., umowy z dnia 01.02.2021 r. na realizację usług w zakresie doradztwa projektowego oraz usług finansowo-księgowych:

Grzegorz Warzocha – Dyrektor Biura Projektów Unijnych w Asseco Poland S.A.

e-mail: [email protected]

 

ComCERT S.A. nie odpowiada za treść i zawartość informacji o Zapytaniu ofertowym nr 7/2021 powielaną na stronach innych portali internetowych.

Wszelkie prawa autorskie do załączonych dokumentów oraz informacji w nich zawartych, w tym do elementów graficznych, niezastrzeżonych przez podmioty trzecie, stanowią wyłączną własność ComCERT S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Adama Branickiego 13, 02-972 Warszawa. Wykorzystywanie w jakikolwiek sposób, ujawnianie, rozpowszechnianie w całości lub w części, przekazywanie osobom trzecim, kopiowanie bez uprzedniej pisemnej zgody ComCERT S.A. jest zabronione.

 

Pobierz pliki:

Zapytanie_ofertowe_nr_7_2021_projekt_DAPT

Zał._nr_I_do_Zapytania ofertowego_7_2021_Formularz_ofertowy

Zał._nr_II_do_Zapytania_ofertowego_7_2021_Specyfikacja_wymagań_na_stanowisko_badawcze

Zał._nr_III_do_Zapytania ofertowego_7_2021_Wzór_Umowy_zlecenie_z_załącznikami

 

W wyniku Zapytania ofertowego nr 7/2021 na realizację części prac B+R, do ComCERT S.A., na adres ul. Adama Branickiego 13, 02-972 Warszawa, w terminie do 01.12.2021 r. do godz. 10:00, wpłynęły oferty od następujących Wykonawców: M. Karbarz, R. Cabaj oraz W. Chudzyński. W rezultacie przeprowadzonego postępowania oferty złożone przez ww. Wykonawców uznane zostały przez Komisję Wyboru Dostawcy za konkurencyjne oraz przyjęte do realizacji.